Al van ouds kende de gemeente Goes een oudheidskamer,

die vanaf de 19e eeuw was gehuisvest in het Stadhuis aan de

Grote Markt. In 1930 verhuisde de inventaris naar het museum

‘Het Gotische Huis’ aan de Turfkade, dat in dat jaar werd

opgericht door de Vereniging Museum voor Zuid- en

Noord-Beveland. Deze nieuwe vereniging heeft de collectie

sterk uitgebreid, onder meer door schenkingen daarvoor te

benutten. Het oude deel van de verzameling bleef eigendom

van de gemeente, terwijl de nieuwe aanwinsten eigendom

werden van de vereniging.


Deze situatie bleef gehandhaafd tot 1976 toen bestuur en

beheer van het museum werden overgenomen door een

zogenoemde ‘gemeenschappelijke regeling’: een

samenwerkingsverband tussen vijf (later vier) Bevelandse

gemeenten. Tegelijkertijd werd de vereniging omgezet in de

vereniging ‘Vrienden van het Museum voor Zuid- en

Noord-Beveland’, die daarmee eigenaar werd van de tussen

1930 en 1976 verzamelde voorwerpen.


Omdat er behoefte ontstond aan eigen fondsenwerving werd in november 2010 de Stichting Musea de Bevelanden opgericht.
Door de inventarisatie, behorende bij de werkzaamheden om de status “geregistreerd museum” te verwerven, kwam duidelijk naar voren dat de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum de Bevelanden de bezitster was van een groot deel van de museum collectie. Daar het doel van de Vereniging “Vrienden” niet bezitsvorming maar ondersteuning van het museum is, werd besloten dit bezit begin 2016 (samenvallend met de verhuizing naar het nieuwe depot) officieel over te dragen aan het museum.


HISTORIE ‘Het Gotische Huis’ aan de Turfkade te Goes