0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE
HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN


PERSBERICHT 10 oktober 2016

Donkere wolken boven het museum

Het bestuur van de” Stichting Musea de Bevelanden “ waaronder het Historisch Museum de Bevelanden ressorteert, heeft kennis genomen van het voorgenomen besluit door het college van B en W van de gemeente Goes m.b.t. de subsidie voor het Historisch Museum de Bevelanden. Mocht de gemeenteraad van Goes het collegevoorstel om te bezuinigen op het museum, in welke orde van grootte dan ook overnemen dan is het, naar de mening van het stichtingsbestuur niet langer mogelijk het museum op een kwalitatief en geregistreerde wijze open te houden. Op dit moment heeft het museum al een jaarlijks tekort ondanks alle inspanningen om de inkomsten te vermeerderen en ondanks de besparingen die in de materiele en personele sfeer al bereikt zijn.

In 2011 heeft het stichtingsbestuur de zorg voor dit museum inclusief de collectie op zich genomen. Tot op heden is dit met grote zorgvuldigheid, betrokkenheid en enthousiasme gedaan. Aan een geregistreerd museum is een aantal strikte voorwaarden gesteld zoals klimaatbeheer, registratie, veiligheid etc. Daarnaast is een professionele leiding nodig om met enige regelmaat aantrekkelijke , zowel inhoudelijk als kwalitatief, exposities te kunnen organiseren. Als de registratie komt te vervallen dan vervallen automatisch ook alle inkomsten die nu gegenereerd worden uit de museumkaarten.

Sinds 2009 heeft de gemeente Goes de jaarlijkse financiële bijdrage stelselmatig verlaagd.

( Van € 302.238,- in 2009 tot 219.234,- in 2016). Dat is ruim 25%. Tevens zijn de gemeentelijke bijdragen sinds 2009 nooit geïndexeerd terwijl kosten die de stichting aan de gemeente jaarlijks dient te betalen, zoals o.a. huur en precario jaarlijks wel geïndexeerd worden.

Per saldo staat de begroting van het museum al enige jaren onder druk. Hiervan is een en andermaal bij de colleges en raden van de deelnemende gemeenten gewag gemaakt. Hierbij dient ook nog opgemerkt te worden dat de gemeente Borsele al sinds 2014 geen enkele financiële bijdrage meer levert.

Op voorhand heeft het bestuur zich beraden op de mogelijke ontstane situatie op basis van de nu bekende feiten. Er dienen zich dan twee mogelijkheden aan. Allereerst zou het museum de status van Oudheidkamer ( vrijwilligersmuseum) kunnen krijgen, zoals het Oosterscheldemuseum in Yerseke. Dat betekent dat het museum weer terug is in de toestand van twaalf a dertien jaar geleden. Dat er geen enkele activiteit meer vanuit het museum kan plaats vinden, dat er geen wisseltentoonstellingen zullen zijn en dat het bezoekersaantal van de huidige 25.000 terug zal lopen tot rond de 6000.

Is dit niet realistisch dan wel ongewenst dan rest een zorgvuldige afbouw met name m.b.t. het personeel en de feitelijke ontmanteling van het museum zelf. Dit zal niet alleen een enorme domper zijn voor de vele betrokken vrijwilligers en vrienden van het museum maar ook een verschraling van het cultureel historische aanbod in Goes ook voor de toerist. Juist nu het museumbestuur in nauw overleg met de directie van de VVV is om de entourage ter plaatse te verbeteren.

Overigens zou een eventuele sluiting van het museum niet betekenen dat de zorgplicht door de gemeente voor de zorgvuldig bewaarde en beschreven collectie komt te vervallen. Integendeel. In het kader van de erfgoedwet zal de gemeente de collectie verder moeten beheren. Dat betekent dat het museumgebouw weliswaar niet meer open is voor het publiek maar wel in stand moet worden gehouden voor het op een verantwoorde manier onderbrengen van de collectie. Datzelfde geldt voor het depot. Daarbij zal tenminste een deskundige medewerker voor de collectie moeten zorgen. Naar de mening van het bestuur zullen de kosten van het beheer van de collectie hoger zijn dan het bedrag dat het gemeentebestuur op dit moment in gedachten heeft voor het museum.

Het mag duidelijk zijn dat het stichtingsbestuur een ultiem beroep doet op de raad om het collegebesluit niet te honoreren.

Wilt u aub de petitie ondertekenen? Klik dan op onderstaande link:

https://petities.nl/petitions/het-historisch-museum-in-goes-mag-niet-sluiten?locale=nl